اخبار شبكه تهران اعلام كرد
امضاي تفاهم نامه ايران خودرو با دانشگاه ها