راديو ايران خبر داد:
افزايش 16 درصدي توليد خودرو در كشور