خبر شبكه 2 سيما:
گفت و گوي مهندس يكه زارع با رسانه ها در مورد همكاري با شركت هاي خارجي
شبكه 2 سيما در بخش خبري ساعت 20 و 30 دقيقه ششم مرداد 94 خبري از گفت و گوي مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو را پخش كرد.