1  
بازدیداعضای کمیسیون صنایع ومعادن مجلس ازایران خودرو