1  
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام ایران خودرو