پایگاه اطلاع‌رسانی گروه صنعتی ایران خودرو

ایکوپرس

گزارش

ويژگي شاخص محصول جديد ايران خودرو كدام است ؟

301 ، بهترين هم كلاسي بازار خودروي ايران

درطرح پژوهش بازار محصول 301 ، تمامي پرسش شوندگان اين خودرو را ازنظرشاخص عملكردي ، پايداري ، فرمان پذيري و ايمني نسبت به خودرو هاي هم كلاس مطلوب تر و به عبارتي يك سرو گردن بالاتر از رقبا ارزيابي كردند.

۱